Wikia

WoWWiki

API Dismount

Talk0
102,691pages on
this wiki
WoW API < Dismount

Dismounts the player if the player was mounted.

Dismount();

Around Wikia's network

Random Wiki