Wikia

WoWWiki

Kaliri

Talk0
102,536pages on
this wiki

Kaliri are a sort of owl bred by the arakkoa for their feathers.

Types of kaliri:

Around Wikia's network

Random Wiki