Wikia

WoWWiki

Naxxanar Skeletal Mage

Talk0
101,311pages on
this wiki
CombatMob 32 Naxxanar Skeletal Mage
Race Skeletal mage (Undead)
Level 72
Location Naxxanar, Borean Tundra
Status Killable
See Icon-3D-48x48

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki