Wikia

WoWWiki

Tame Kaliri

Talk0
102,610pages on
this wiki
CombatMob 32Tame Kaliri
Race Kaliri (Beasts)
Reaction Alliance Horde
Location Skettis, Terokkar Forest
See Icon-3D-48x48

Tame Kaliri can be found in Skettis.

External links Edit

Around Wikia's network

Random Wiki